windenergie

wind-energy-icon-1.png

Windenergie

De keuze voor windenergie is in Nederland een logische. Van oudsher gebruikte Nederland de wind voor haar zeilschepen om handel te drijven over de hele wereld. Daarnaast werden met behulp van windmolens meel gemalen, hout gezaagd en water gepompt. Dat kon omdat in Nederland altijd de wind waait. 

Vandaag de dag wordt de wind gebruikt om op grote schaal elektriciteit op te wekken. In totaal wordt in Nederland 8,3% van de elektriciteitsvraag door windenergie opgewekt. Dit opwekken gebeurt in Nederland op een enigszins significante schaal sinds 30 jaar. In 1990 stonden er in Nederland 323 windturbines opgesteld met een totaal vermogen van 50 MW. Het gemiddelde vermogen per geïnstalleerde windturbine was destijds slechts 0,155 MW. Eind 2021 staan er 2.403 windturbines opgesteld met een totaal vermogen van 5.258 MW.

 

renewable factory - energy to share

Duurzaam

Wind is gratis, schoon en onuitputtelijk. Dé ideale bron voor duurzame energieopwekking. De energie die benodigd is tijdens het productieproces, het transport en de bouw van een windturbine wordt door diezelfde windturbine binnen 3 tot 6 maanden weer opgewekt. Een windturbine draait 95% van de tijd. Natuurlijk niet altijd op maximaal vermogen, dat is afhankelijk van de windsnelheid. In de winter is er meer wind, maar in de zomer is er meer zon. Daardoor vullen wind- en zonne-energie elkaar goed aan. renewable factory kijkt daarom altijd of een wind- en zonne-energieproject gecombineerd kan worden. Zo hoeft er slechts op één plek in het landschap ingegrepen te worden, kan de netaansluiting worden gedeeld en wordt de elektriciteitsproductie beter verdeeld over het jaar.

Om minder afhankelijk te worden van fossiele energieopwekking stimuleert de overheid al lange tijd de windenergiesector door subsidie te geven over het deel van de kostprijs van elektriciteit wat nog boven de marktprijs ligt. Deze SDE subsidie wordt elk jaar verlaagd, omdat de windturbines door de technologische vooruitgang en schaalvergroting steeds goedkoper elektriciteit kunnen opwekken. Binnenkort zal subsidie overbodig worden. De verwachting is dat windprojecten die de komende 3 jaar vergund zullen worden helemaal geen subsidie meer nodig hebben. Het doel van de overheid is daarmee bereikt; de windenergiesector kan dan op eigen benen staan.

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn doelstellingen voor wind- en zonne-energie opgenomen. Dit Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen. De ambitie voor grootschalige elektriciteitsproductie op land bedraagt hierin tenminste 35 TWh in 2030.

 

renewable factory - energy to share

Veel gestelde vragen windenergie

De hoeveelheid energie die opgewekt wordt met windturbines hoeft niet elders geproduceerd te worden met vervuilende fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. De besparing is enorm, want niet alleen worden er hierdoor minder fossiele brandstoffen benut, er worden ook minder CO2 en andere broeikasgassen uitgestoot.
Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving is het hinderlijk als de schaduw op de gevel van de woning c.q. in woonruimtes valt. Daarom is er landelijke regelgeving die bewoners hiertegen beschermt. Per woning mag op jaarbasis maximaal 17 dagen en niet meer dan 20 minuten per dag, totaal 5,6 uur slagschaduw op de gevel plaatsvinden. Om aan deze regel te kunnen voldoen zijn de windturbines voorzien van een slagschaduw stilstand voorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, zal de windturbine uitgaan als de zon schijnt.
Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal toegestane waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten 47 dB Lden (etmaal gemiddelde waarde) en 41 dB Lnight. De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Hierbij wordt de geluidsbelasting die optreedt gedurende de nacht en de avond zwaarder meegewogen dan geluid overdag. De Lden 47 houdt ook rekening met het windklimaat ter plaatse. Aan deze norm moet worden voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw (zoals woningen) of op de grens van een gevoelig terrein.
In een natuuronderzoek of Milieu Effect Rapportage (MER) wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het beoogde windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij mogen geen significante effecten optreden op de populaties. Normaliter zijn de effecten beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen huisdieren zoals katten eisen veel meer slachtoffers.
In een land als Nederland waar het vaak en hard waait, zijn windturbines heel rendabel. Windturbines staan alleen stil voor onderhoud en als het onvoldoende waait. Ongeveer 95% van de tijd waait het in Nederland waardoor windturbines vrijwel permanent energie kunnen produceren. Moderne windturbines zijn hoger en draaien langzamer. Op grotere hoogte is de wind harder en waait het constanter, waardoor de de energieproductie stijgt en de stroomprijs kan dalen.
Zowel on- als offshore windparken zijn nodig om aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van 2019 te voldoen. Het waait weliswaar het hardst aan de kust, maar daar is niet genoeg ruimte om daar alle windturbine te plaatsen. De moderne hogere windturbines op land leveren tegenwoordig voldoende rendement om binnen enkele jaren zelfs zonder subsidie gebouwd te kunnen worden. Op land is windenergie op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie.
renewable factory - energy to share

Kernwaarden

De realisatie van duurzame energieprojecten kan heel impactvol op de leefomgeving zijn en mag alleen plaatsvinden zodra er een breed en representatief draagvlak bestaat. Inleven, inpassen en inspraak zijn voor ons randvoorwaarden om te komen tot een gebalanceerde verstandhouding met alle betrokkenen.

renewable factory - energy to share

Belofte

Wij geloven met overtuiging dat korte-termijn-denken niet loont. Met een professionele no-nonsense benadering werken wij samen aan duurzame oplossingen. Respect tonen, eerlijk handelen en transparant communiceren staat daarbij altijd voorop.


renewable factory - energy to share

Werkwijze

renewable factory is de ervaren projectontwikkelaar voor de gehele looptijd van een duurzame energieproject. Van (eigen) initiatief tot ontwikkeling en van bouw tot exploitatie. Alle processtappen worden door onze specialisten in eigen beheer uitgevoerd.