zonne-energie

sun.png

Zonne-energie

We staan aan de vooravond van een grote omschakeling. Een omschakeling van energieproductie uit fossiele brandstoffen zoals steenkool en gas naar volledig hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en water. Deze energietransitie is hard nodig omdat we op dit moment teveel schadelijke broeikasgassen waaronder CO2 uitstoten. Internationaal gemaakte afspraken moeten leiden tot het verminderen van deze schadelijke uitstoot. In 2030 dient deze uitstoot met 53% te zijn gedaald. In 2050 zelfs met 100%.

renewable factory - energy to share

Grondgebonden zonneparken

Het is het voor renewable factory een logische stap om naast windenergie-projecten ook initiatieven te nemen voor het realiseren van grondgebonden zonneparken. We onderzoeken sowieso de mogelijkheden op gronden onder de windturbines die we zelf in de komende jaren gaan bouwen. Maar we zoeken ook naar locaties die juist geschikt zijn voor het uitsluitend opwekken van zonne-energie. Zo proberen wij nog beter bij te dragen aan de omschakeling naar een wereld waarin hernieuwbare energie de norm is.
renewable factory - energy to share

Veel gestelde vragen zonne-energie

Een grondgebonden zonnepark is een stuk grond waarop een groot oppervlak benut wordt om duurzame energie op te wekken. Om van een zonnepark te kunnen spreken wordt al snel gedacht aan enkele hectaren bebouwde grond. De zonnepanelen worden op stellingen tot ongeveer 2 meter boven de grond gebouwd en kennen twee soorten opstellingen: een oriëntatie op het zuiden, of een zogenaamde oost-west opstelling.
Een zonnepark kan in sommige gevallen zodanig ingericht worden dat de grond in en om de installaties agrarisch benut kan (blijven) worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een combinatie met grazende schapen, vrije uitloop kippen of het houden van bijen.
Op dit moment worden zonneparken gebouwd met een verwachte levensduur en exploitatieperiode van 25 jaar. Ondanks het ietwat teruglopende rendement door de jaren heen, is het na 25 jaar vaak nog steeds rendabel om het park te blijven onderhouden en te exploiteren. Of dit daadwerkelijk mogelijk is hangt af van de toestemming zoals ie door het bevoegde gezag is afgegeven.
De wetgever stelt strenge eisen aan welke locatie voor een zonnepark geschikt wordt geacht. Echter alleen daken en braakliggende industrieterreinen zijn niet voldoende om aan de toekomstige vraag naar duurzame energie te voldoen. Ook landbouwgrond dient overwogen te worden. Hierbij wordt wel zorgvuldig gekeken naar hoe dit landschappelijk het beste ingepast kan worden. Lang niet elk stuk agrarische grond voldoet. Naar verwachting zal uiteindelijk 1,5% van het agrarisch gebied als zonnepark in gebruik genomen zijn in 2050. Dit komt overeen met 325 vierkante kilometer.
Het produceren van groene stroom in een grondgebonden zonnepark is op dit moment nog veel duurder dan het opwekken van grijze stroom. Stimuleringsmaatregelen zijn hard nodig om ondernemers en initiatiefnemers in dergelijke grote projecten te laten investeren. Met de SDE Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.
De afkorting GvO staat voor Garantie van Oorsprong, oftewel een groencertificaat. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. Met een GvO kan een energieleverancier bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Daarnaast dient het ook als bewijs bij het verkrijgen van subsidies voor duurzame elektriciteitsproductie.
Het opgestelde vermogen van een zonnepark wordt uitgedrukt in megawatt piek (MWp). Per 1 hectare grond wordt met de huidige techniek ongeveer 1 MWp aan duurzame energie opgewekt. Of een zonnepark rendabel is hangt van vele zaken af. De grootte van het terrein en de kabelafstand van de netaansluiting naar het hoogspanningsstation zijn daarbij belangrijke factoren. renewable factory ontwikkelt zonneparken vanaf 10 MWp en beoordeelt de haalbaarheidscase op basis van het aantal zonuren ter plekke en de hoogte van de subsidie in het jaar van realisatie. De beschikbare grondvergoeding is hier vervolgens op afgestemd.

Het hoogspanningsnet is oorspronkelijk gebouwd om stroom af te leveren bij de eindgebruiker. Tegenwoordig produceren die eindgebruikers zelf ook stroom en dus doet zich de terechte vraag voor of dit altijd teruggeleverd kan worden aan het net. De snelle opkomst grootschalige zonneparken leidt in sommige regio’s van het land tot (tijdelijke) capaciteitsproblemen. De overheid en netbeheerders nemen nu passende maatregelen om op korte en lange termijn elk verzoek voor het aansluiten van een duurzame energieproject gerealiseerd te krijgen. 

renewable factory neemt geen initiatieven waarvan verwacht wordt dat de levertijd van de netaansluiting zo lang duurt dat het recht op de subsidie zal verlopen. Hierdoor zou de bouw van het project alsnog niet door kunnen gaan en wordt onnodig subsidiecapaciteit gereserveerd.

renewable factory voert graag vrijblijvend een quickscan uit voor grondeigenaren met een (gezamenlijke) oppervlakte van minimaal 10 ha.

renewable factory - energy to share

Kernwaarden

De realisatie van duurzame energieprojecten kan heel impactvol op de leefomgeving zijn en mag alleen plaatsvinden zodra er een breed en representatief draagvlak bestaat. Inleven, inpassen en inspraak zijn voor ons randvoorwaarden om te komen tot een gebalanceerde verstandhouding met alle betrokkenen.

renewable factory - energy to share

Belofte

Wij geloven met overtuiging dat korte-termijn-denken niet loont. Met een professionele no-nonsense benadering werken wij samen aan duurzame oplossingen. Respect tonen, eerlijk handelen en transparant communiceren staat daarbij altijd voorop.

renewable factory - energy to share

Werkwijze

renewable factory is de ervaren projectontwikkelaar voor de gehele looptijd van een duurzame energieproject. Van (eigen) initiatief tot ontwikkeling en van bouw tot exploitatie. Alle processtappen worden door onze specialisten in eigen beheer uitgevoerd.