renewable factory

renewable factory is een specialist in ontwikkeling, realisatie en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten met gebruik van wind en zon. Wij hebben een heldere visie op duurzame energie en de uitdagingen die daarbij horen. Daarom willen wij ons deel bijdragen aan de omschakeling naar een wereld waarin hernieuwbare energie de norm is.

Ons bedrijf is opgericht in 2010 en telt inmiddels 13 specialisten. De oprichters hebben sinds eind jaren negentig brede ervaring opgedaan met duurzame energieprojecten. Ieder komend vanuit een eigen achtergrond, variërend van de projectontwikkeling van on- en offshore windprojecten tot de financiering, bouw en exploitatie van energieparken. renewable factory is gecommitteerd voor de lange termijn om met eigen opwek van duurzame energie een substantiële bijdrage te leveren aan de vergroening van onze energievoorziening.

windenergie

wind-energy-icon-1.png

Windenergie

De keuze voor windenergie is in Nederland een logische. Wind is gratis, schoon en onuitputtelijk. Dé ideale bron voor duurzame energieproductie. Dit opwekken met windturbines gebeurt in Nederland op een enigszins significante schaal sinds 30 jaar. Anno 2019 staan er 2.324 windturbines opgesteld met een totaal vermogen van 4.430 MW, waarvan ruim 78% op land. In totaal wordt door windenergie 8,3% van de elektriciteitsvraag in Nederland opgewekt.

renewable factory - energy to share

Duurzaam

Om minder afhankelijk te worden van fossiele energieopwekking stimuleert de overheid al lange tijd de windenergiesector door subsidie te geven over het deel van de kostprijs van elektriciteit wat nog boven de marktprijs ligt. Deze SDE subsidie wordt elk jaar verlaagd, omdat de windturbines door de technologische vooruitgang en schaalvergroting steeds goedkoper elektriciteit kunnen opwekken. Binnenkort zal subsidie op windenergie zelfs overbodig zijn geworden.

renewable factory - energy to share

Onze bijdrage

De afgelopen jaren hebben we bij renewable factory hard gewerkt aan het opbouwen van onze portfolio duurzame energieprojecten. In 2016 hebben wij de eerste twee windprojecten gerealiseerd (5 MW). Op dit moment zijn van vier windprojecten de vergunningen verkregen (87 MW, operationeel in 2020). Daarnaast lopen de vergunningsaanvragen voor een nog eens een drietal windprojecten voor gezamenlijk 50 MW. In totaal hebben we meer dan 800 MW aan windprojecten en 100 MWp aan zonneparken in ontwikkeling.

zonne-energie

sun.png

Zonne-energie

Hoewel zonne-energie technologie al lange tijd bestaat, was het tot voor kort te kostbaar om op grote schaal rendabel in te zetten. De afgelopen jaren is de kostprijs van zonnepanelen productie drastisch gedaald. Tegelijkertijd stijgt het rendement en de levensduur. Dit verklaart waarom er inmiddels ook in Nederland op grote schaal zonneparken ontwikkeld worden.

renewable factory - energy to share

Zonneparken

Het is het voor renewable factory een logische stap om naast windenergie-projecten ook initiatieven te nemen voor het realiseren van zonneparken. We onderzoeken sowieso de mogelijkheden op gronden onder de windturbines die we zelf in de komende jaren gaan bouwen. Maar we zoeken ook naar locaties die juist geschikt zijn voor het uitsluitend opwekken van zonne-energie.

leefomgeving

field-green.png

Grondeigenaren

Veel grondeigenaren kunnen een stabiele secundaire inkomstenbron goed gebruiken om de vaak seizoens-, marktprijs-, en weersafhankelijke activiteiten aan te vullen. Het beschikbaar stellen van terrein ten behoeve van een windmolen of een zonnepark zou dan een perfecte aanvulling kunnen bieden. Wij bieden grondeigenaren de mogelijkheid om risicoloos en zonder enige investering de beschikbare grond te laten ontwikkelen tot een rendabel duurzame energie project.

family-green.png

Omwonenden

We begrijpen dat de komst van een windmolen- of zonnepark een grote impact op de woonbelevenis kan hebben. Er zijn veel onduidelijkheden en vaak terechte zorgen. Daarom treden we zo vroeg mogelijk in gesprek met omwonenden om hen te betrekken in de plannen. Wij gaan daarbij graag een stapje verder door eerlijk te delen met alle omwonenden, want wij geloven sterk in het principe niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

planet-earth-green.png

Landschap en natuur

renewable factory hecht grote waarde aan behoud en het versterken van de landschapskwaliteit en natuurwaarde. Naast de objectieve onderzoeken en rapportages naar milieueffecten, zoeken wij naar de beste wijze waarop we duurzame energie kunnen inpassen in het landschap. Daarbij wordt het landschap en de natuur zo goed mogelijk ontzien, gecompenseerd en waar mogelijk versterkt.

projectontwikkeling

renewable factory - energy to share

Ontwikkeling

Een grootschalig duurzaam energieproject begint met een zorgvuldig uitgezochte locatie waar wenselijkheid, afstand tot woonhuizen en de grondpositie de basis vormen voor het verder uitwerken van het plan. De ontwikkelingsfase die daarop volgt bestaat voor het grootste deel uit het informeren van belanghebbenden, het luisten naar wensen en zorgen, en het creëren van draagvlak. Parallel daaraan worden de diverse natuur- en milieueffecten onderzocht en wordt een proces- en participatieplan vormgegeven.

helmet-orange.png

Bouw

De bouwtijd van grootschalige duurzame energieprojecten kan variëren enkele maanden bij een windpark tot een jaar als het gaat om grote zonneparken. renewable factory voert de aanbesteding, de contract-onderhandelingen en het bouw-management in eigen beheer uit. Daar waar wenselijk worden we ondersteund door specialisten op dit gebied.

 

wind-farm-orange.png

Exploitatie

renewable factory ontwikkelt niet uitsluitend duurzame energieprojecten, maar bedrijft en exploiteert deze vervolgens ook. Wij zijn gedurende de gehele levensloop van een energiepark van A tot Z betrokken. Dit doen we, omdat we werken vanuit een langetermijnvisie waarbij de productie van duurzame energie het hoofddoel is. Hiermee geven we ook ons commitment naar onze locatiepartners af.