projectontwikkeling

renewable factory - energy to share

Ontwikkeling

Een grootschalig duurzaam energieproject begint met een toekomstvisie, een groene droom, een plan. Een zorgvuldig uitgezochte locatie waar wenselijkheid, afstand tot woonhuizen en de grondpositie de basis vormen voor het verder uitwerken van dat plan. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar mogelijke belemmeringen en de afstand tot het hoogspanningsstation. In dit stadium bevat het idee al een basisontwerp voor een landschappelijke inpassing van het energiepark. Na overeenstemming met de grondeigenaren wordt het startsein gegeven om ons plan kenbaar te maken bij de bevoegde instanties.

De ontwikkelingsfase bestaat voor het grootste deel uit het informeren van belanghebbenden, het luisten naar wensen en zorgen, en het creëren van draagvlak. Parallel daaraan worden de diverse natuur- en milieueffecten onderzocht en wordt een proces- en participatieplan vormgegeven. Dit alles heeft als doel om de politieke besluitnemers zo volledig en eerlijk mogelijk te informeren bij de vergunningsaanvraag.

Na het verkrijgen van de benodigde bouwvergunning wordt een SDE+ subsidie aangevraagd en wordt de financiering verzorgd. renewable factory financiert in eigen beheer en kiest bijvoorkeur voor een groenfonds. De projectfinanciering bestaat uit een langlopende lening aangevuld met obligatie leningen tegen een vast hoog rentepercentage. Door het hoge jaarlijkse rendement op de obligatieleningen proberen wij eerlijk te delen met een ieder die graag mee investeert in een van onze duurzame energieprojecten. We stimuleren omwonenden en locale energiecoöperaties om hier zo goed mogelijk gebruik van te maken.

helmet-orange.png

Bouw

De bouwfase wordt voorafgegaan door het financial close proces. Dit is de fase van aanbesteding, contractonderhandelingen en financiering van onder andere wind- en zonne-installaties, wegen, fundaties, elektrotechnische infrastructuur en groenvoorzieningen. De bouwtijd van grootschalige duurzame energieprojecten kan variëren enkele maanden bij een windpark tot een jaar als het gaat om grote zonneparken. renewable factory voert de aanbesteding, contractonderhandelingen en het bouwmanagement in eigen beheer uit. Waar wenselijk worden we hierbij ondersteund door specialisten op dit gebied.

wind-farm-orange.png

Exploitatie

renewable factory ontwikkelt niet enkel duurzame energieprojecten, maar bedrijft en exploiteert deze vervolgens ook. Wij zijn gedurende de gehele levensloop van een energiepark van A tot Z betrokken. Dit doen we, omdat we werken vanuit een langetermijnvisie waarbij de productie van duurzame energie het hoofddoel is. Hiermee geven we ook ons commitment naar onze locatiepartners af.

Onderdeel van de exploitatie is het assetmanagement. Het doel hiervan is om een optimale prestatie uit de assets als wind- en zonne-energieparken te halen. Dit binnen acceptabele risico’s, tegen aanvaardbare kosten en gemeten over de gehele levensduur. Hoofdonderdelen zijn hierbij:

  • Veiligheid (Health Safety & Environment; HSE)
  • Performance monitoring (dagelijks monitoren van de assets en actie ondernemen bij afwijkingen)
  • Maintenance monitoring (wordt onderhoud volgens de afspraken uitgevoerd)
  • Inspectie assets (periodiek controleren of de wind- of zonne-installaties in goede conditie zijn)
  • Contractmanagement (wordt voldaan aan alle eisen van de diverse contracten en vergunningen?)
  • Claim afhandeling (voor eventuele schade)

Assetmanagement leidt tot een optimaal presterend park. Hierdoor wordt het maximale rendement gehaald uit de PPA (Power Purchase Agreement) oftewel het elektriciteitscontract en eventueel de verkoop van de GvO’s (Garantie van Oorsprong), de certificaten die aantonen dat de elektriciteit groen is opgewekt.

renewable factory - energy to share

Kernwaarden

De realisatie van duurzame energieprojecten kan heel impactvol op de leefomgeving zijn en mag alleen plaatsvinden zodra er een breed en representatief draagvlak bestaat. Inleven, inpassen en inspraak zijn voor ons randvoorwaarden om te komen tot een gebalanceerde verstandhouding met alle betrokkenen.

renewable factory - energy to share

Belofte

Wij geloven met overtuiging dat korte-termijn-denken niet loont. Met een professionele no-nonsense benadering werken wij samen aan duurzame oplossingen. Respect tonen, eerlijk handelen en transparant communiceren staat daarbij altijd voorop.

 

renewable factory - energy to share

Werkwijze

renewable factory is de ervaren projectontwikkelaar voor de gehele looptijd van een duurzame energieproject. Van (eigen) initiatief tot ontwikkeling en van bouw tot exploitatie. Alle processtappen worden door onze specialisten in eigen beheer uitgevoerd.