leefomgeving

field-green.png

Grondeigenaren

Veel grondeigenaren kunnen een stabiele secundaire inkomstenbron goed gebruiken om de vaak seizoens-, marktprijs- en weersafhankelijke activiteiten aan te vullen. Het beschikbaar stellen van terrein ten behoeve van een windturbine en/of een zonnepark met daarbij behorende energieopslag zou dan een perfecte aanvulling kunnen bieden. Het ontwikkelen van gronden (en waterplassen) tot een duurzaam energieproject vergt expertise, onderzoeken, investeringen en veel geduld. renewable factory biedt daarom aan om grond te huren en zo de grondeigenaar risicoloos te laten profiteren van een vaste vergoeding zonder de kopzorgen en investeringen.

Wij werken aan een eerlijke en duurzame relatie met grondeigenaren. In een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst spreken we af dat we gedurende een periode variërend van 2 tot 5 jaar de mogelijkheid krijgen om exclusief de beschikbare grond te ontwikkelen tot een duurzaam energieproject. Deze periode is nodig aangezien het verkrijgen van draagvlak, de noodzakelijke vergunning en de onderzoeken veel tijd vergen. Alle investeringen en ondernemingsrisico’s zijn volledig voor onze rekening. Wij werken in deze periode volgens het principe no cure, no pay. Wij hebben echter wel een inspanningsverplichting. De grondeigenaar blijft in deze ontwikkelingsperiode normaal gebruik van zijn of haar eigen grond maken en loopt geen enkel (financieel) risico. Zodra we een bouwvergunning kunnen aanvragen volgt er een tweede overeenkomst waarin we voor een periode van 25 jaar de opstal en erfdienstbaarheid vastleggen. Nadat we een vergunning, SDE subsidie en een financiering hebben gekregen volgt de bouw en de energieproductie. Dit is het moment waarop de 25 jarige vergoeding voor de gepachte grond in werking treedt. Tijdens de gehele duur van de samenwerking houden we de grondeigenaren volledig op de hoogte van voortgang en de geplande activiteiten.

De door renewable factory geboden grondvergoeding is hoog aangezien wij sterk geloven in een eerlijke en langdurige samenwerking. Wij zullen een huurprijs bieden tegen de maximale eis die de bancaire lening eraan stelt. De grondvergoeding kan per project of locatie verschillen omdat de projectkosten sterk afhangen van de lengte van de nieuw aan te leggen netaansluiting naar het hoogspanningsstation en verschillende factoren ter plekke. De eenmaal overeengekomen vergoeding is definitief en wordt later niet alsnog heronderhandeld. Daarnaast zal vanaf het eerste moment van energieproductie de vergoeding jaarlijks worden aangepast met de wijziging van het CPI (Consumentenprijsindexcijfer Totaal bestedingen).

family-green.png

Omwonenden

We begrijpen dat de komst van een windturbine of zonnepark grote impact op het woongenot kan hebben. Er zijn in beginsel wellicht onduidelijkheden en zorgen. Daarom treden we zo vroeg mogelijk in gesprek met omwonenden om hen te betrekken in de plannen. We hebben daarbij zeker niet de illusie iedereen mee te kunnen krijgen, maar we vinden het heel belangrijk om begrip te creëren over het nut en de noodzaak om te komen tot duurzame energieproductie. We proberen daarbij ook uit te leggen waarom de gekozen locatie hiervoor juist geschikt is.

Door het organiseren van klankbord- en informatiebijeenkomsten gaan we de dialoog aan met als doel de impact op de woonomgeving zo minimaal mogelijk te houden. Door naar alle betrokken partijen te luisteren krijgen we input en zorgen van betrokkenen helder. Onderwerpen als gezondheid, erfbeplanting, vergoedingen voor planschade, geluidsbeperkende maatregelen of landschappelijke inpassing lichten we toe.

Direct omwonenden ontvangen van renewable factory een jaarlijkse vergoeding voor derving woongenot. Wij gaan graag een stapje verder door eerlijk te delen met alle omwonenden, want wij geloven sterk in het principe niet alleen de lasten, maar ook de lusten. In een vroegtijdig stadium wordt contact gelegd met de lokale energiecoöperatie. Indien deze nog niet bestaat melden wij ons bij voorbeeld bij de dorpsraad. Als lid van de brancheorganisatie NWEA hebben we onszelf verbonden aan een verdeelsleutel waarin lokaal eigenaarschap en profijt geregeld is. Ook gemeenten juichen dit lokale eigenaarschap toe en stellen steeds vaker als voorwaarden om een bepaald percentage van het project lokaal te delen. Soms wel tot 50%.

Deze vormen van projectparticipatie maken het mogelijk voor coöperaties om bijvoorbeeld te investeren in de verduurzaming van de gemeente of te profiteren van lage energieprijzen. Daarnaast worden lokale doelen gesteund zoals bijdragen aan verenigingen en natuurbeheer of het aanleggen van speel- en sportfaciliteiten.

planet-earth green

Landschap en natuurwaarde

Bij de ontwikkeling van een duurzaam energieproject heeft de initiatienemer een wettelijke plicht om ten behoeve van de vergunningsaanvraag alle milieueffecten van de voorgenomen activiteiten te onderzoeken. De te doorlopen procedure is afhankelijk van de projectgrootte en kan een m.e.r.-procedure of een natuurtoets zijn. Ecologie, bodemkwaliteit, waterbeheer en gezondheid zijn bijvoorbeeld onderdelen van deze onderzoeken. Ook zaken als geluid, slagschaduw, veiligheid en gezondheid worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt er zorgvuldig gekeken naar de locatiekeuze en worden hiervoor alternatieven onderzocht.

renewable factory hecht grote waarde aan behoud en het versterken van de landschapskwaliteit. Volgens algemeen aanvaarde principes voor landschappelijke inpassing van wind- en zonne-energieprojecten dient visueel zoveel mogelijk te worden aangesloten bij bestaande landschappelijke elementen en ingrepen zoals wegen, bomenrijen, rivieren of bijvoorbeeld industrieterreinen. Ook de wetgever stelt hieraan strenge voorwaarden. Door het combineren en concentreren van toekomstige energieparken bij bestaande elementen in het landschap wordt dit landschap maximaal ontzien en niet extra belast. Samen met gespecialiseerde landschapsarchitecten zoeken we voortdurend naar de best ingepaste ontwerpen voor met name de zonneparken. Uitgangspunt daarbij is dat er naast de installaties ruimte wordt ingedeeld om de kwaliteitsbelevenis te verbeteren. Te denken valt daarbij aan het aanleggen van natuurstroken en wandelroutes of het bevorderen van recreatie of dubbel ruimtegebruik.

Hoewel er geen duurzaam energieproject gebouwd zal worden in een natuurgebied, kunnen er wel degelijk effecten optreden op de omliggende natuurwaarde. Deze effecten worden zo goed mogelijk gecompenseerd. In een vroegtijdig stadium betrekken we stakeholders zoals natuurbeheerders en lokale natuur- en milieuorganisaties in onze plannen. Gezamenlijk kijken we hoe eventuele nadelige effecten op de omliggende natuur gecompenseerd kan worden door bijvoorbeeld aanleg, herbeplanting of door het steunen van andere lokale initiatieven.

renewable factory - energy to share

Kernwaarden

De realisatie van duurzame energieprojecten kan heel impactvol op de leefomgeving zijn en mag alleen plaatsvinden zodra er een breed en representatief draagvlak bestaat. Inleven, inpassen en inspraak zijn voor ons randvoorwaarden om te komen tot een gebalanceerde verstandhouding met alle betrokkenen.

renewable factory - energy to share

Belofte

Wij geloven met overtuiging dat korte-termijn-denken niet loont. Met een professionele no-nonsense benadering werken wij samen aan duurzame oplossingen. Respect tonen, eerlijk handelen en transparant communiceren staat daarbij altijd voorop.

 

renewable factory - energy to share

Werkwijze

renewable factory is de ervaren projectontwikkelaar voor de gehele looptijd van een duurzame energieproject. Van (eigen) initiatief tot ontwikkeling en van bouw tot exploitatie. Alle processtappen worden door onze specialisten in eigen beheer uitgevoerd.